معرفی "بررسی های رسانه ای تحریریه"

"بررسی های رسانه ای تحریریه" یک موسسه غیردولتی است که در حوزه اقتصادی و شناخت بازارها فعالیت می کند. این موسسه با استفاده از کارشناسان خبره توانسته است دقیقترین پیش بینی ها را از بازارهای مختلف ارائه داده و برای فهم بهتر منافع ملی به شرکت های خصوصی و دولتی و نهادهای تصمیم گیر مشورتهای کاربردی ارائه دهد.

مدیر مسئول: عطا بهرامی

EMAIL: info@tahririeh.com

پایان/

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۱