استراتژی های بدون لبه

  • لبه معاملاتی چیست؟

    لبه معاملاتی چیست؟

    لبه معاملاتی به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامدها است. به این معنی که با رخ دادن آن پیشامد احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن باشد.