تولید خودرو اقتصادی بین سایپا، ایران خودرو و کرمان موتور