جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد