جوزپ بورل گفت روسیه نمی خواهد تحریم نفتی ایران برداشته شود