حمله ملخ

  • ملخ ها حمله می کنند

    ملخ ها حمله می کنند

    مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به حمله ملخ‌های صحرایی به پنج استان کشور، گفت: سازمان حفظ نباتات کشور به استان و اصفهان هشدارهایی را در خصوص حمله احتمالی ملخ‌های صحرایی داده است.