خطای بزرگ قرن

  • بدترین خطای بهداشتی ۱۰۰ سال اخیر

    محدودیت اجباری کرونایی و ...

    بدترین خطای بهداشتی ۱۰۰ سال اخیر

    پژوهش های گوناگون در کشورهای پیشرفته نشان می دهند توصیه های سازمان بهداشت جهانی بیشتر از یک سال مردم جهان را سرکار گذاشته است زیرا محدودیت ها اجتماعی و کرونایی نه تنها تاثیری در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نداشت بلکه بزرگترین خطای بهداشتی و پزشکی قرار بوده است که درآینده عواقب زیانبار آن بیشتر مشخص می شود.