روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری