ساخت موشک

  • چین و همسایگان جنوبی ایران

    چین و همسایگان جنوبی ایران

    چین اکنون به شدت به دنبال عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس است، اما روابط اعضای شورا با چین رفته رفته ابعادی فرااقتصادی هم پیدا کرده است و می‌رود که با برخی اعضا جنبه نظامی هم به خود به گیرد که از نمونه های آن همکاری برای تولید موشک بالستیک در عربستان و احداث پایگاه نظامی در امارات است.