سازمان همکاری های شانگهای

  • حذف دلار از تجارت روسیه و ایران الگویی برای سایر کشورها شده است

    حذف دلار از تجارت روسیه و ایران الگویی برای سایر کشورها شده است

    نایب رئیس مجلس دومای روسیه تقویت روابط میان کشورهای منطقه را باعث کاهش دخالت آمریکایی‌ها دانست و گفت: نظم جهانی که آمریکا به دنبال آن بود رو به پایان است و در نظم نوین جهانی، دولت‌ها و ملت‌ها سرنوشت خود را تعیین می‌کنند از این رو ارتقای سطح روابط کشورها بسیار مهم است.

  • ایران معطل برجام نمانده است؛ از شانگهای تا بریکس

    ایران معطل برجام نمانده است؛ از شانگهای تا بریکس

    منتقدان و مخالفان دولت سیزدهم همواره تلاش دارند بگویند این دولت زبان دنیا را نمی داند از این رو است که مذاکرات هسته ای و احیای برجام بی نتیجه می ماند، اما اگر از زاویه ای دیگر به سیاست خارجی دولت سیزدهم نگاه شود به این مهم خواهید رسیده که دستگاه دپیلماسی کشور در این دوره همان طور که شعار داده است عمل می کند و همه تخم مرغ های خود را در سبد برجام نچیده است.