شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور