فیلم آبی روشن

  • نقد فیلم آبی روشن

    نقد فیلم آبی روشن

    فیلم تلاشی در ترسیم احترام و ترمیم ارتباط با زنان دارد. نوع ارتباط حاج یونس با ستاره در ترمیم همین ارتباط است. آبی روشن با نشانه هایی که ستاره با خود همراه دارد در واقع خود اوست و حاجی طی این مسیر مسئول حفاظت از او نیز می شود.