متخصص داروساز

  • فریبکاری شرکت های تولید واکسن

    فریبکاری شرکت های تولید واکسن

    برخلاف ادعاهای شرکت های بزرگ سازنده واکسن مدرنا و جانسون، این محصولات دارویی هیچ اطلاعات کاملی را از اثربخشی یا حتی کفایت واکسن ها ارائه نمی کنند و تنها مصرف کنندگان را با اظهارات بدون سند فریب می دهند.