منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز