نتایج افکارسنجی درباره نگرش مردم به آسیب های اجتماعی در کشور