هاراگیری

  • وزیر ایرانی هاراگیری کرد!

    وزیر ایرانی هاراگیری کرد!

    عذرخواهی خودرویی سیدرضا فاطمی امین وزیر شکست خورده صمت از مردم بابت افزایش سریع قیمت ها در بازار خودرو؛ ظاهرا افزایش آرام قیمت ها مشکلی ندارد؛ در شرایطی انجام شد که از این اقدام وزیر بوی اهانت محترمانه به مشام می رسد، زیرا بررسی راهکارهای ایشان برای جبران وضعیت ایجاد شده نشان می دهد که با یک "همینی که هست" مواجه هستیم و تغییری ایجاد نخواهد شد.