هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه