پایان سرمایه داری

  • اقتصاد غربی به پایان راه رسید

    اقتصاد غربی به پایان راه رسید

    «تیری میسان» تحلیلگر برجسته فرانسوی اعتقاد دارد اقتصاد غربی به پایان راه خود رسیده است زیرا همه راهکارها برای نجات خود را به کار برد و تاثیری نداشت و حالا شرق اکنون به تماشای نابودی آن می نشیند.