آژانس اطلاعات و امنیت

  • تقویت راست افراطی در اروپا

    تقویت راست افراطی در اروپا

    رئیس اطلاعات اتریش با اشاره به حضور خارجی ها در اوکراین برای جنگیدن با روسیه عنوان داشت تحولات شرق اروپا موجب تقویت راست افراطی و گسترش تهدید تروریسم در قاره سبز شده است.