اهل سنت

  • انتخابات عراق؛ آیا تغییری در راه است؟

    انتخابات عراق؛ آیا تغییری در راه است؟

    انتخابات عراق به دلیل تغییر نظام انتخاباتی تفاوتی عمده با دوره‌های پیشین دارد. بر اساس قانون قبلی تنها ۱۸ حوزه انتخاباتی بود که رای دهندگان در وهله اول به احزاب رای می‌دادند؛ اما در این دوره در ۸۳ حوزه انتخاباتی، به فرد رای می‌دهند نه حزب، و هر نامزدی که بیشترین آرای یک حوزه را کسب کند، برنده می‌شود.