شناسائی

  • چه کشوری حامی دولت پشتونی طالبان می شود؟ ایران، قطر و یا ...

    چه کشوری حامی دولت پشتونی طالبان می شود؟ ایران، قطر و یا ...

    تحلیلگران رسانه های عربی با اشاره به مشکلات مختلف جریان طالبان برای مدیریت امور در افغانستان معتقدند ماموریت اصلی این گروه جلب حمایت جامعه بین الملل برای به رسمیت شناختن دولت در کابل است. با اینحال حتی با یک دولت فراگیر و حضور همه طیف ها، پشتون ها نقش اساسی خواهند داشت.

  • چین، پیشگام در ارتباط با طالبان

    چین، پیشگام در ارتباط با طالبان

    رفتار و عملکرد طالبان به ویژه نسبت به مردم افغانستان از فاکتورهای مهمی است که بر روند شناسایی آن از سوی کشورها تاثیر دارد. طالبان در ظاهر نشان داده با دو دهه قبل خود تفاوت دارد اما خط مشی آتی این گروه در میدان عمل است که جایگاهش در عرصه بین الملل را مشخص می کند.