فلسفه نگارش کتاب رویکرد ادراکی به محور مقاومت در غرب آسیا