محمد شمس الدین

  • بحران آموزش در لبنان

    بحران آموزش در لبنان

    افزایش هزینه های آموزش خواب مردم لبنان را ربوده است، شاخص ها نشان می دهند این کشور گران ترین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر هزینه آموزشی است.