گسترش اتحادیه اروپا

  • دیکتاتوری شولتز در اتحادیه اروپا

    دیکتاتوری شولتز در اتحادیه اروپا

    صدراعظم آلمان در واکنش به مخالفت مجارستان با الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد حق وتوی بواپست گرفته شود و رای گیری ها برای گسترش اتحادیه اروپا و کمک به کیف با اتفاق آرا به تصویب برسد.