سقوط دهک‌های متوسط در دولت قبل

بخش زیادی از خانوارهای با درآمد متوسط در دولت گذشته به خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شدند

به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت، در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سقوط افراد به دهک‌های پایین درآمدی خبر داده‌اند، موضوعی که در تحلیل اخیر مرکز آمار ایران درباره انتقال افراد به دهک‌های پایین یا بالای درآمدی، مورد تأیید قرار گرفته است. هرچند به‌طور حتم انتقاد افراد میان دهک‌ها، درگذشته نیز رخ داده است، اما به دلیل سخت شدن شرایط اقتصادی به خصوص رشد نرخ تورم و کاهش درآمدها، ازسال 1397 تا 1399 شاهد افزایش جابه جایی دهک‌ها هستیم، یعنی هم سقوط افراد به دهک‌های پایین درآمدی و هم ارتقای آنها به دهک‌های بالا.

درواقع بغرنج شدن وضعیت اقتصادی طی این سال‌ها درکنار اینکه با فشار بر معیشت بخشی از جامعه آنها را فقیرتر کرده است، بلکه به علت فراهم شدن شرایط رانت و فساد و افزایش یک‌شبه قیمت‌ها، تعدادی از مردم را هم به جمع ثروتمندان یا حداقل دهک‌های با درآمد بالاتر افزوده است.

اطلاعات ارائه شده درگزارش مرکزآمار ایران نشان می‌دهد که درمجموع، طبقه متوسط یعنی دهک‌های 4، 5 و 6 درفاصله سال‌های 1397 تا 1399 جابه جایی زیادی داشته‌اند. درسال 1398 بالغ بر 30 درصد طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند که این رقم در سال 1399 به 26 درصد رسیده است. همچنین درسال 1398 نیمی از طبقه متوسط کشور در همان دهک خود باقی مانده‌اند که این رقم در سال 1399 با 4 درصد کاهش به 46 درصد رسیده است.

نکته جالب این است که در این دو سال با استفاده از شرایط پیش‌آمده بخشی از متوسط‌ها هم توانسته‌اند خود را به دهک‌های بالاتر برسانند به طوری که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد در سال 1398 برابر با 20 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال پیدا کرده‌اند که این رقم در سال 1399 شدت بیشتری پیدا کرده و به 28 درصد رسیده است.

بررسی‌های مرکزآمار ایران، نشان می‌دهد که به لحاظ آمار اقتصادی و متغیرهای درآمد وهزینه، نمی‌توان نشان داد که کم درآمدها، فقط کم درآمدتر شده‌اند، به طوری که 34 درصد از خانوارهای شهری که درسال 1397، در دهک اول (کمترین درآمد) بوده‌اند، درسال 1399 به دهک‌های بالاتر (سطح درآمدی بالاتر) انتقال یافته‌اند. همچنین 38 درصد از خانوارهای شهری که در سال 1397، بیشترین درآمد را داشته‌اند (دهک دهم)، درسال 1397 به دهک‌های پایین‌تر (سطح درآمدی پایین تر) انتقال یافته‌اند.

داده‌های این گزارش حاکی است که طبقه متوسط برای حفظ جایگاه خود درهمان دهک نیازمند افزایش 74 درصدی درآمد بوده‌اند و در غیراین صورت باید به دهک‌های پایین‌تر منتقل می‌شدند. خانوارهایی هم که بیش از 74 درصد رشد درآمد داشته‌اند، به دهک‌های بالاتر رفته‌اند.

ویژگی خانوارهایی که فقیرتر شده‌اند

برمبنای این گزارش، خانوارهایی که درسال 1397 نسبت به سال 1399 به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، دارای سرپرستان شاغل کمتر، تعداد اعضای با درآمد کمتر، تعداد کارکن کمتر، سرپرستانی با سواد کمتر و تحصیلاتی پایین‌تر و درصد سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و...) و خانه‌دار و با سن بالاتر بوده‌اند. همچنین دارای سرپرستان زن و بی‌همسر براثر فوت و طلاق بیشتر، تعداد اعضای محصل بیشتر و نحوه تصرف مسکن اجاره‌ای بیشتر نسبت به خانوارهایی که به دهک‌های بالاتر ازسال 1397 انتقال یافتند، بوده‌اند. همچنین مشاغل سرپرستان آنها با درصد بیشتری مربوط به کارگران ساده ساختمانی و حمل و نقل مسافر بوده است.

به عبارت دیگر خانوارهایی به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند که شاغلین، تعداد اعضای کارکن و درآمدشان کمتربوده است و از زنان سرپرست، سرپرستان بازنشسته و با سنین بالاتر، سرپرستان با سطح تحصیلی پایین‌تر و بیشتر ازمسکن اجاری، برخورداربودند. بنابراین خانوارهایی با این ویژگی‌ها، بیشتر درمعرض انتقال به دهک‌های پایین‌تر از گذشته قرار داشته‌اند.

جابه‌جایی دهک ششمی‌ها

بررسی جابه جایی دهک‌ها به صورت جداگانه نشان می‌دهد، 26 درصد از خانوارهای دهک ششم شهری سال 1397، درهمان دهک و 42 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 32 درصد به دهک‌های بالاتر، درسال 1398، انتقال یافتند.

خانوارهایی که توانستند خود را درهمان دهک ششم، درسال بعد، یعنی سال 1398 حفظ کنند به‌طور متوسط درآمدشان از رشد 27 درصدی برخوردار شده است و 42 درصد که نتوانستند درآمدشان را 27 درصد رشد دهند به دهک‌های درآمدی پایین‌تر و 32 درصد خانوارها که درآمدشان بیش از 27 درصد رشد یافت به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند. علاوه براین، 15درصد از خانوارهایی که درسال 1397 در دهک ششم قرار داشتند، درسال 1399 نیز درهمان دهک و 51 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 34 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

خانوارها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را درهمان دهک ششم سال 1397، درسال 1399، نیز حفظ کنند به متوسط رشد درآمد 74 درصدی احتیاج داشتند و خانوارهایی که درآمدشان بیش از 74 درصد نسبت به دهک ششم سال 1397 رشد یافته بود به دهک‌های بالاتر و کمتر از این رشد درآمد، به دهک‌های پایین‌تر ازسال 1397، درسال 1399، انتقال یافتند.

21 درصد دهک پنجمی‌ها جابه جا نشدند

براساس این گزارش، 21 درصد از خانوارهایی که درآمدشان درسال 1397 در دهک پنجم قرار داشت، درسال 1398 نیز درهمان دهک واقع شده و 42 درصد در دهک پایین‌تر و 37 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته بودند. خانوارهایی که به طورمتوسط رشد درآمدشان درسال 1398، نسبت به 1397، 29 درصد بوده است درهمان دهک پنجم و خانوارهایی که درآمدشان کمتر از این رشد بوده در دهک‌های کمتر از پنجم و درآمدهایی که بیش از 29 درصد بوده در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

16 درصد از خانوارهای دهک پنجم درآمدی شهری سال 1397، درسال 1399 نیز در همان دهک قرار داشته و 43 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 41 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافته‌اند.

خانوارهای دهک پنجم سال 1399، نسبت به دهک پنجم درآمدی سال 1397، به‌طور متوسط دارای رشد درآمدی 74 درصدی بودند و خانوارهایی که درآمدشان دارای چنین رشدی نبود به دهک‌های پایین‌تر و خانوارها با رشد بالاتر از 74 درصد، به دهک‌های درآمدی بالاتر از دهک پنجم سال 1397، انتقال یافته‌اند.

35 درصد دهک چهارمی‌ها فقیرتر شدند

26 درصد از خانوارهای شهری که درسال 1397 در دهک چهارم درآمدی بودند، درسال 1398 نیز درهمان دهک و 35 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 39 درصد در دهک‌های بالاتر قرار داشته‌اند.

خانوارهایی که به طور متوسط رشد درآمدی 27 درصدی نسبت به متوسط درآمد دهک چهارم سال 1397 داشته‌اند، درسال 1398 نیز توانستند درهمان دهک و بیش از رشد 27 درصد، به دهک‌های بالاتر و کمتر از چنین رشد درآمدی، به دهک‌های پایین‌تر انتقال یابند.

24 درصد از خانوارهای دهک چهارم درآمدی سال 1397، درسال 1399 نیز درهمان دهک قرار داشته و 34 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 42 درصد در دهک‌های بالاتر واقع شده بودند.

خانوارهای دهک چهارم درآمدی 1397 که درسال 1399 نیز دهک چهارم را حفظ کردند، به طور متوسط درآمدشان 74 درصد رشد و بیش از این رشد به دهک‌های درآمدی بالاتر و کمتر از آن به دهک‌های پایین‌تر ازسال 1397، درسال 1399، انتقال یافتند.

تجمیع دهک‌های ششم، پنجم و چهارم

56 درصد از خانوارهایی که در دهک‌های ششم، پنجم و چهارم درآمدی شهری سال 1397 قرار داشتند، درسال 1398 نیز درهمان دهک‌ها قرارداشته و 22 درصد در دهک‌های پایین‌تر و 22 درصد دیگر در دهک‌های بالاتر از این دهک‌ها واقع شده‌اند.

48 درصد از خانوارهای دهک‌های درآمدی ششم، پنجم و چهارم سال 1397، درهمان دهک‌ها درسال 1399 و 27 درصد به دهک‌های پایین‌تر و 25 درصد به دهک‌های بالاتر انتقال یافتند.

پایان/

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
کد خبر: 19512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 1 + 1 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 8
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدعلی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
   0 1
   خوب بااین چرندیات مردم راسرگرم وبدبخت میکنیدامابترسیدازغضب الهی
  • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
   0 1
   در دولت قبل؟؟؟؟؟ این دولت چی؟ این دولت کلا ری..... به زندگی مردم خجالت بکشید با این فرافکنی گند زدید به دین و دنیای مردم
  • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
   0 1
   توی این دولت که فقر قبل از عید ریشه کن شد . !!!!خجالت آور است .
  • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
   0 1
   این دولت دولت دروغگویان هست و بس حدود ۷۰درصد مردم از دریافت یارانه محروم شده اند در حالی که این دروغگویان بر عکس جریان امر را اعلام می کنند لعنت خدا بر دروغگویان باد
  • خخ IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
   0 1
   عام ای دولت ازهمه بدتره چرا دروغ میکید مزخرفهای عوضی چرا واقیعتو نمیگید هرچند میدونم این اَاشغالم طرفداراین دولته حرف منو پخش نمیکنه
  • صادق IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
   0 1
   اقای رئیسی امد و با تصمیمات غلط بیتجربه ها و نفوذی ها انرا کامل کرد
  • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
   0 1
   با این سیاست دولت و مجلس در افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان و قشر حقوق بگیر و تورم 45درصدی وگرانی های افسارگسیخته فعلی و عدم توانایی جلوگیری از سیل گرانی ها بعد از آزادسازی ۴ قلم کالاهای اساسی. عملاً در به سقوط کشاندن قشر متوسط وضعیف جامعه به زیر خط فقر. ادامه دهنده راه دولت قبل بوده.
  • سعید IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
   0 1
   و مرگ آنها با این گرانی در این دولت