تدروس آدنوم

  • درگیری چین با سازمان جهانی بهداشت

    درگیری چین با سازمان جهانی بهداشت

    پکن در مقابل اتهاماتی که از سوی برخی مقامات سازمان جهانی بهداشت و به ویژه مسئولان آمریکا در مورد منشاء ویروس کرونا بیان می کنند تاکید دارد که این نهاد پیشتر یک بار به تحقیق از ووهان پرداخت و دریافت ویروس از چین سرچشمه نگرفته است؛ چین اعتقاد دارد این اقدامات با انگیزه سیاسی و با تحریک موسسات آمریکایی صورت می گیرد.

  • آیا می توان به سازمان بهداشت جهانی اعتماد کرد؟

    آیا می توان به سازمان بهداشت جهانی اعتماد کرد؟

    سوابق تاریخی اقدامات در کنار حمایت کنندگان مالی مساله دار و روابط مبهم مقامات و مشاوران علمی سازمان بهداشت جهانی حکایت از آن دارد که برخی از تصمیم های سرنوشت ساز این نهاد مهم نه به خاطر سلامت و راحتی مردم جهان بلکه با انگیزه های مالی و با اطلاعات غلط اتخاذ می شود.