روس هراسی

  • روس هراسی؛ یک بیماری خطرناک در سیاست ایران

    روس هراسی؛ یک بیماری خطرناک در سیاست ایران

    روس‌هراسان دشمنی واقعی و حاضر آمریکا را با توهم خطر ساختگی روسیه یکی می گیرند. این بیماری اگر صادقانه باشد محصول فقر دانش و کندذهنی است و اگر به هدف تضعیف و مقابله با آمریکاستیزی جناح رقیب تظاهر به این بیماری کنند، کارشان خیانت و تکرار خط تبلیغی واشنگتن و ضدملی و ضدایرانی است.