قفقاز،ارمنستان،آذربایجان،روسیه،ایران،سوریه،سلفی،ترکیه